Intenzivní kurz Pythonu, datové analýzy, umělé inteligence a SQL

→ Detail kurzu

Kdy:

SQL v pondělí 

Umělá inteligence ve čtvrtek

Python v úterý nebe středu dle termínu

Datová analýza v pondělí

Kde:

online

Obtížnost:

Začátečník

Cena:

45 990 Kč s DPH

Intenzivní kurz Pythonu, datové analýzy, umělé inteligence a SQL

Anotace:

Tento kurz je jedním z našich nejatraktivnějších programů. Je navržen tak, aby vás úspěšně zavedl na cestu datové analýzy. Během kurzu získáte pevný základ v programování v Pythonu, datové analýze , relačních databází, SQL a umělé inteligenci. Naším cílem je, aby se účastníci kurzu stali odborníky na tyto oblasti. Kurz nabízí nejen teoretické znalosti, ale také praktické ukoly. Budete mít možnost pracovat na reálných projektech v Pythonu a pravidelně dostávat úkoly, které vám pomohou posílit vaše dovednosti. Po úspěšném absolvování kurzu, splnění všech úkolů a dokončení projektu budete mít dostatečnou připravenost k tomu, abyste se mohli úspěšně ucházet o juniorní pozici datového analytika. Připojte se k nám na tomto intenzivním kurzu a odstartujte svou kariéru v oblasti datové analýzy!


Předpoklady:

Nutností je logické myšlení. Kurz je vhodný pro každého, kdo chce začít programovat a pochopit taje datové analýzy a umělé inteligence. Výhodou je předchozí zkušenost s programováním nebo tvorbou webových stránek.

Obsah kurzu

1. SQL

Relační databáze a tabulky

 • Rozdělení databázov&yacuyte;ch systémů
 • Nejčastější zástupci databází
 • Tabulky
 • Datové typy
 • Primární klíče
 • Základní operace s daty

Python 1

Základy

Začneme tím, že si ukážeme prostředí, ve kterém budem programovat. Vysvětlíme a zároveň si vyzkoušíme práci s proměnnými a podmínkami, bez nichž není možné napsat žádný program.

2. SQL

Propojení dat a vazby

 • Provázání tabulek a cizí klíče
 • Normalizace dat
 • Návrh databázové struktury
 • Dotazy nad více tabulkami

Python 2

Smyčky a seznamy

Ukážeme si, jak v paměti reprezentovat proměnný počet dat a jak s nimi pracovat. Seznámíme se s datovými strukturami seznam, slovník a množina a naučíme se s nimi manipulovat pomocí smyček.

3. SQL

Pokročilé dotazy

 • Agregace dat a seskupování
 • Vnořené dotazy
 • Pohledy
 • Materializované pohledy

Python 3

Funkce

Funkce tvoří základní stavební kameny každého programu. Během této lekce se naučíme funkce používat i vytvářet.

4. SQL

Funkce a procedurální SQL 1

 • Procedury
 • Funkce
 • Triggery
 • Procedurální SQL

Python 4

Opakování a procvičování

Tato lekce slouží k opakování probraného učiva a jeho procvičování. Během této lekce budeme řešit jednoduché programátorské úkoly.

AI 1

Strojové učení a Bayesovská statistika

 

5. SQL

Funkce a procedurální SQL 2

 • Procedury
 • Funkce
 • Triggery
 • Procedurální SQL

Python 5

Práce s textem a textovými soubory

Ukážeme si, jak zpracovat textový vstup a jakým způsobem je možné formátovat text. Zároveň budou vysvětleny základy práce se soubory. Naučíme se textové soubory z našeho programu číst, vytvářet a modifikovat.

AI 2

Genetický algoritmus a rozhodovací stromy

 

6. SQL

Optimializace výkonu a transakce

 • Indexy
 • Transakce
 • Partitioning
 • Databázový cluster

Python 6

Objektově orientované programování 1

Objektově orientované programování (OOP) je v současnosti nejpoužívanějším způsobem jak vytvářet a strukturovat kód. V první lekci se seznámíme se základními myšlenkami OOP. Vysvětlíme si pojmy jako je zapouzdření, třída nebo instance. Nabyté poznatky využijeme při tvorbě konzolové hry.

AI 3

Dopředné neuronové sítě

Dopředné neuronové sítě umožní dávat více odpovědí než jen dvě. Na modelu sekvenční neuronové sítě bude vysvětlena matematická podstata. Jako příklad bude zvolena aplikace pro rozpoznání písma psaného rukou.

Propojení

Propojení Pythonu a SQL

V této lekci si ukážeme, jak propojit Python a SQL.

Python 7

Objektově orientované programování 2

V této lekci si rozšíříme naše znalosti OOP. Ukážeme si konstrukce usnadňující sdílení kódu, vysvětlíme pojem dědičnosti a změny datových typů. V druhé části lekce budeme nově nabyté znalosti využívat k rozšíření hry z předchozí lekce.

AI 4

Konvoluční neuronové sítě

Konvoluční neuronové sítě slouží pro aplikaci obrazového filtru na jiný obraz. Na modelu sekvenční konvoluční sítě bude vysvětlena podstata grafických filtrů. Jako příklad bude zvolena aplikace, která rozpozná, jaké objekty se nachází v obrázku.

Datová analýza 1

Práce s vektory

První blok se zabývá základní filosofií modulu numpy, která slouží jako základ pro všechny navazující moduly datové analýzy a strojového učení. Student je seznámen s nejdůležitějšími funkcemi a je poukázán rozdíl pracování v tradičním python v porovnání s modulem numpy. Absolvování tématu pomůže studentovi pochopit, jak může značně urychlit své existující programy.

Python 8

Objektově orientované programování 3

Cílem této lekce je zopakovat a procvičit znalosti z obou předchozích lekcí.

AI 5

Datové posilování a transferové účení

 

Datová analýza 2

Práce s tabulkami

V tomto bloku se naučíme pracovat s tabulkami pomocí modulu pandas. Student se naučí prozkoumat data pomocí předpřipravených i vlastních funkcí, provede statistické výpočty nad tabulkou pro získání potřebných informací a naučí se pro případ potřeby spojovat tabulky dohromady a počítat nad nimi základní agregační informace jako je například suma v sloupci nebo řádku.

Python 9

Pokročilá práce s datovými strukturami

Detailněji se podíváme na práci s datovými strukturami. Blíže se seznámíme s principy, na kterých fungují, a ukážeme si, jak v nich efektivně vyhledávat, filtrovat, řadit atd.

AI 6

Rekurzivní neuronové sítě

Rekurentní neuronové sítě představují model neuronové sítě s pamětí. Na modelu rekurentní sítě s dlouhodobou krátkodobou pamětí (LSTM) bude vysvětlena podstata zpracování přirozeného jazyka. Jako příklad bude zvolena aplikace, která slouží pro detekci spamu.

Datová analýza 3

Vizualizace dat

Student se seznámí s nejčastějšímí typy grafů a jejich využitím pro různé typy dat a jak tyto grafy vykreslit v modulu seaborn. Následně se naučí vytvářet multigrafy na jednom společném plátně. Téma je završeno tavením dat, tedy spojováním sloupců do jednoho sloupce pro efektivnější vizualizaci pomocí kategorií.

Python 10

I/O operace a výjmky

Rozšíříme naši znalost práce se soubory a souborovým systémem. Zároveň se podíváme na zpracování chyb a výjimečných stavů, které mohou v aplikaci nastat.

AI 7

Generativní modely

 

Datová analýza 4

Datové dashboardy

Tento blok se zabývá tvorbou interaktivních datových dashboardů pomocí modulu Dash. Student se seznámí s jeho filosofií, která vychází z jeho platformy Flask. Poté se naučí vytvořit Plotly-express grafy včetně multigrafů. Následně vybuduje pomocí HTML prvků datový dashboard s různými ovládacími prvky pro vybraný Plotly-express graf a propojit je technikou reaktivního programování pro interaktivní manipulaci s grafem. Téma je završeno vybudováním dashboardu v modulu streamlit, který umožňuje tvorbu malých rychlých datových dashboardů, zejména pro účely strojového učení.

Python 11

Struktura programu, clean code

Povíme si více o tom, jak efektivně strukturovat program v Pythonu. Vedle toho si ukážeme řadu špatných praktik, kterým by se dobrý programátor měl vyhnout.

AI 8

Autoenkodéry

 

Datová analýza 5

Zpracování obrazu

Ukážeme si, jak zpracovat obrazová data pomocí modulu openCV a Scikit-Image. Student se seznámí nejprve se základními operacemi pro úpravu obrázku (změna velikosti, přeškálování, vyříznutí podobrazu z obrazu, aj.). Poté se naučí provádět složitější operace s využitím kernelu pro zpracování obrazu nízké úrovně. Téma je zakončeno vyhledáváním objektů v obrazu na základě tvaru nebo plnění práhovací podmínky.

Python 12

Webové stránky

Ukážeme si, jak vytvořit jednoduchou webovou stránku.

Datová analýza 6

Zpracování přirozeného jazyka

Kurz uzavřeme analýzou textu pomocí modulu Spacy. Student se seznámí nejprve s tím, jak tokenizovat text a provádět statistickou analýzu nalezených tokenů. Poté se naučí vizualizovat strukturu vět a označovat slovní druhy v textu, které lze využít pro analýzu textových dokumentů. Dále se student naučí vyhledávat pojmenované entity pro nalezení měst, firem, jmen a jiných zajímavých entit v textu pro vytváření báze znalostí. Téma je zakončeno vyhledáváním frází pomocí mělkého vyhledávání, což představuje silnější prostředek pro vyhledávání než například regulární vzory. Téma je ukázáno na anglickém jazyce, jelikož české modely stále chybí v modulu Spacy.

AI 9

Shluková analýza

 

Datová analýza 7

ETL transformace

 

AI 10

Nasazení a monitorování modelů

 

Nepovinné

Skupinové konzultace

Kurz bude doplněn o minimálně 3 skupinové konzultace, kde bude probíhat code review kódu účastníků, budou se probírat jejich otázky a jimi vybraná témata.

Nepovinné

Kariérní poradenství a příprava na pohovor

 • Kariérní poradenství
 • Pohovor na zkoušku
 • Revize životopisu a linkedin profilu

DALŠÍ VARIANTA KURZU

STAŇ SE PROGRAMÁTOREM V PYTHONU

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PROGRAMOVÁNÍ PYTHON A SQL

Python je jedním z nejoblíbenějších programovacích jazyků současnosti. Jedná se o programovací jazyk s rychlou učící se křivkou, který je díky své jednoduché syntaxi vhodný pro začátečníky. Relační databáze a SQL jsou nejčastějším úložištěm dat u celé řady systému. V praxi se běžně setkáme s kombinací těchto dvou technologií.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU A UMĚLÉ INTELIGENCE

Cílem kurzu je naučit studenty základy programování v jazyce Python a naučit se pracovat se 4 modely neuronových sítí pro strojové učení. Pro každý zmodelů bude naprogramován jeden typický příklad, který si studenti zkusí upravitpodle svého zájmu. Kurz jezaměřen na získání sebevědomí při následném studování algoritmů a aplikací strojového učení v praxi. Pro pochopení podstaty neuronových sítí je užitečná znalost matematiky, ale není výlučně nutná. Smatematickým aparátem budou mít studenti možnost se seznámit vrámci dobrovolných domácích úkolů.


Zjistit víc

STAŇ SE AUTOMATIZAČNÍM TESTEREM V PYTHONU

Automatizované testování je posledních 10 let na vzestupu. Jedná se o profesi, která nabízí obdobné finanční možnosti jako programátor, avšak je v ní mnohem snazší začít. Tento kurz je bránou do světa testování. Zjistíte, co to testování je, seznámíte se s různými metodologiemi a nástroji pro manuální testování. Hlavním zaměřením je však automatizované testování s použitím Pythonu. Získejte praktické dovednosti a připravte se na úspěšnou kariéru v této oblasti. Připojte se k nám a staňte se expertem na testování softwaru.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ AUTOMATIZOVANÉHO TESTOVÁNÍ A PYTHONU

Automatizované testování je posledních 10 let na vzestupu. Jedná se o profesi, která nabízí obdobné finanční možnosti jako programátor, avšak je v ní mnohem snazší začít. Tento kurz je bránou do světa testování. Naučíte se základy programováním zjistíte, co to testování je, seznámíte se s různými metodologiemi a nástroji pro manuální testování. Hlavním zaměřením je však automatizované testování s použitím Pythonu. Získejte praktické dovednosti a připravte se na úspěšnou kariéru v této oblasti. Připojte se k nám a staňte se expertem na testování softwaru.


Zjistit víc

DATOVÁ ANALÝZA V PYTHONU

Kurz datové analýzy je určen pro začátečníky, kteří ovládají základy Pythonu, kteří chtějí získat základní znalosti a dovednosti v oblasti práce s daty. Kurz vám poskytne ucelený pohled na to, jakým způsobem můžete zpracovávat a analyzovat data a jaké technologie k tomu můžete využít. Budete se učit, jak efektivně pracovat s daty a jak je vizualizovat, aby vám poskytla cenné informace pro vaše projekty. Kurz zahrnuje také úvod do statistické zpracování dat, práci s přirozeným jazykem i obrazem.


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU, DATOVÉ ANALÝZY A UMĚLÉ INTELIGENCE

Tento kurz je jedním z našich nejatraktivnějších programů. Je navržen tak, aby vás úspěšně zavedl na cestu datové analýzy. Během kurzu získáte pevný základ v programování v Pythonu, datové analýze a umělé inteligenci. Naším cílem je, aby se účastníci kurzu stali odborníky na tyto oblasti. Kurz nabízí nejen teoretické znalosti, ale také praktické ukoly. Budete mít možnost pracovat na reálných projektech v Pythonu a pravidelně dostávat úkoly, které vám pomohou posílit vaše dovednosti. Po úspěšném absolvování kurzu, splnění všech úkolů a dokončení projektu budete mít dostatečnou připravenost k tomu, abyste se mohli úspěšně ucházet o juniorní pozici datového analytika. Připojte se k nám na tomto intenzivním kurzu a odstartujte svou kariéru v oblasti datové analýzy!


Zjistit víc

INTENZIVNÍ KURZ PYTHONU, LINUXU A DEVOPS

Tento komplexní kurz nabízí účastníkům hloubkový pohled na svět programování v Pythonu od základů, správu Linuxu, DevOps, sítí, Git, Docker a nevyhýbá se ani aktuálním tématům jako hacking a IoT (Internet věcí). Začíná od základních principů Pythonu, Linuxu a DevOps, pokračuje pokročilými technikami správy Linuxových systémů a sítí, zabezpečení, a končí využitím Dockeru pro kontejnerizaci aplikací a orchestraci. Kurz pokrývá širokou škálu dovedností nezbytných pro efektivní práci v moderním softwarovém vývoji a IT infrastruktuře. Učební plán je navržen tak, aby poskytl účastníkům praktické zkušenosti s nejnovějšími nástroji a metodami, připravil je na řešení reálných problémů, a zároveň nabídl pohled do oblasti etického hackingu a využití IoT technologií. Tímto způsobem vybavuje účastníky znalostmi potřebnými pro úspěch v dynamickém a neustále se vyvíjejícím technologickém prostředí.


Zjistit víc

Seznam termínů

Kdy:

Kde:

Cena:

16. 09. - 12. 12. 2024
18:00 - 20:30

SQL a datová analýza v pondělí

Python v úterý

Umělá inteligence ve čtvrtek

online Cena do 31. 07.:
30 990 Kč s DPH
Standardní cena:
45 990 Kč s DPH
Přihlásit
16. 09. - 12. 12. 2024
18:00 - 20:30

SQL a datová analýza v pondělí

Python ve středu

Umělá inteligence ve čtvrtek

online Cena do 31. 07.:
30 990 Kč s DPH
Standardní cena:
45 990 Kč s DPH
Přihlásit

Nevyhovuje ti termín?

Dej nám na sebe kontakt a my ti dáme vědět hned, jak vypíšeme nový, nebo ho uspořádáme přímo pro tebe.

Lektoři:

Pavel Beránek

Pavel Beránek

Vysokoškolský a středoškolský pedagog

Pavel má za sebou pestré zkušenosti z mnoha odvětví. Pavel vystudoval dva VŠ obory: Počítačové modelování a pedagogiku. Po studiu pracoval jako programátor a vědecký pracovník Akademie věd. V současnosti se plně věnuje pedagogické činnosti. Vedle kurzů pro nás učí programování na vysoké i střední škole. Více na pavelberanek.com .

Barbora Floriánová

Barbora Floriánová

Karierní poradce a recruiter , Logex

Bára našim účastníkům pomáhá s karierním poradentsvím a přípravou na pohovor. Vedle spolupráce s Bee IT pracuje jako recruiterka v IT firmě Logex.