Zpracování osobních údajů

Objednatel/zákazník

Zákazník

Zákazníkem mohou být právnické osoby, OSVČ, nebo Fyzické osoby. U zákazníka jsou zpracovávány zejména fakturační údaje nezbytné pro splnění smlouvy. Pro zpracování osobních údajů zákazníků OSVČ a Fyzická osoba viz část Objednatel.

Objednatel

Objednatel je fyzická osoba, zprostředkující komunikaci mezi zákazníkem a správcem při objednání (uzavření smlouvy) a realizaci služby.

Osobní údaje objednatele

Účely zpracování

Účastník kurzu

Účastníkem kurzu je fyzická osoba, které je poskytnuta objednaná služba (kurz). Kurzy se obvykle konají v prostorech Správce, online nebo v prostorech Objednatele.

Osobní údaje účastníka

Účely zpracování

Popis operací a účelů zpracování

Osobní údaje účastníka, v podobě jména a emailu, jsou oprávněným zájmem správce za účelem organizace a realizace objednané služby (kurzu) v nejvyšší možné kvalitě.
Osobní údaje účastníka kurzu poskytuje objednatel kurzu v rámci objednávkového procesu. Na základě takto získaných osobních údajů účastníka, je po potvrzení objednávky (uzavření smlouvy), účastníkovi elektronickou formou zaslána pozvánka na kurz. Spolu s pozvánkou účastník obdrží informace dle článku 14 a je informován o možnosti správy svých osobní údajů v průběhu kurzu dle článků 15 až 22.Uplatní-li zákazník/objednatel právo dle článku 23, jsou použity smyšlené, nebo prázdné osobní údaje účastníka kurzu.

V případě, že daný kurz vyžaduje, k objednání materiálu ke kurzu, nebo zabezpečení přístupu například do cloudových služeb, mohou být Osobní údaje účastníka předány do třetí země, nebo mezinárodní organizaci, která danou službu poskytuje.

V den zahájení a po dobu trvání kurzu jsou osobní údaje účastníka, za účelem snazší orientace v prostorách Počítačové školy, zobrazeny v navigačním systému. Zobrazení svých osobních údajů v navigačním systému může účastník zamezit kdykoliv v průběhu kurzu.
Po spuštění PC v učebně a přihlášení se do OS, je účastníkovi automaticky zpuštěna ePresence, která mu umožní správu jeho osobních údajů dle článků 15 až 22. ePresenci má účastník k dispozici v průběhu celého kurzu.

Na konci kurzu je účastníkovi kurzu na jeho jméno vystaven certifikát o absolvování kurzu s unikátním číslem, přičemž jsou jeho osobní údaje uzamčené vůči změnám. Právo na opravu dle článku 16, může účastník uplatnit prostřednictvím klientského servisu.

Osobní údaje účastníka kurzu jsou uchovány bez úmyslu dalšího zpracování, na základě obchodních podmínek (Garance získaných znalostí) po dobu 12 měsíců. Poté jsou osobní údaje účastníka zapomenuty.

Udělí-li účastník souhlas dle článku 7, mohou být jeho osobní údaje zapomenuty až po ukončení doby poskytnutého souhlasu, nebo účelu souhlasu.

Svá práva dle článků 15 až 22, může účastník kurzu po ukončení kurzu nadále uplatňovat osobně, nebo elektroniky na klientském servisu.

Součástí kurzu je hodnocení kurzu, ve kterém může účastník vyjádřit svou spokojenost s kvalitou poskytované služby. Hodnocení kurzu je po ukončení kurzu zpracováno klientským servisem s ohledem zejména na negativní bodové a slovní hodnocení. Tato zjištění jsou postupovány anonymně příslušným oddělením. Hodnocení, dle obchodních podmínek, může být na vyžádání poskytnuto objednateli/zaměstnavateli, nebo použito jako podklad při reklamaci.

Správce

Správcem je Bee Learning s.r.o., IČO: 10827161. Správce je možné kontaktovat na info@beeit.cz.