Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi společností Bee Learning s.r.o., IČO: 10827161, se sídlem Střední 11, Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, (dále jen „Dodavatel“) a osobami, kterým Dodavatel poskytuje vzdělávací služby v oblasti IT (dále jen „Objednatel“), a to zejména ve formě vzdělávacích kurzů v prezenční a online podobě na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Tyto VOP jsou nedílnou Smlouvy a fakturačních dokladů, není-li ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak, a jsou rovněž smluvními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1.2.

Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, včetně pravidel ochrany osobních údajů, přijímá je a souhlasí s nimi, s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními.

2. Vznik smlouvy

2.1.

Smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem vzniká na základě objednávky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách Dodavatele.

2.2.

Dodavatel je povinen přijetí objednávky Objednateli potvrdit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího přijetí na e-mailovou adresu zadanou v přihlašovacím formuláři. Pokud tak neučiní, má se za to, že objednávka nebyla Dodavatelem přijata. Potvrzením objednávky dojde ke vzniku Smlouvy.

3. Předmět plnění

3.1.

Předmětem Smlouvy je prezenční nebo online výuka vědomostí z oblasti IT v příslušném kurzu vypsaném Dodavatelem pro příslušné období (dále jen výuka).

3.2.

Jednotlivé kurzy jsou specifikovány na webových stránkách Dodavatele beeit.cz

3.3.

Objednávka prostřednictvím webového formuláře je závazná. Odesláním objednávky Objednatel stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je vázán od momentu uzavření smlouvy. Objednatel má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky.

3.4.

Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy si hradí Objednatel sám. Použití prostředků komunikace na dálku pro objednávku kurzů není zpoplatněno zvláštní sazbou.

4. Organizace výuky

4.1.

Výuka probíhá v prezenční nebo online formě v závislosti na konkrétním typu IT kurzu, dle specifikace kurzu na webových stránkách beeit.cz

4.2.

Výuka bude probíhat v souladu s rozvrhem, který je v aktuálním znění přístupný na webových stránkách Dodavatele, nebude-li mezi Dodavatelem a Objednatelem dohodnuto individuálně jinak.

4.3.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. V tomto případě je Dodavatel povinen Objednatele informovat o této skutečnosti nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením výuky. V případě, že Objednatel již uhradil Dodavateli cenu kurzu, Dodavatel uhrazenou částku Objednateli vrátí.

4.4.

Kurzy vedou, resp. jednotlivé lekce, vyučují, kvalifikovaní lektoři Dodavatele. Osoba vyučujícího lektora se může v průběhu kurzu nebo před jeho zahájením změnit, s čímž Objednatel výslovně vyslovuje svůj souhlas.

4.5.

V případě, že ze závažných důvodů nebude Dodavatel schopen zajistit výuku, je Dodavatel oprávněn zvolit náhradní zajištění výuky.

4.6.

Dodavatel má právo z důvodu vyšší moci přesunout termín konání výuky na jiný termín, případně nabídnout Objednateli absolvování prezenčního kurzu formou online výuky. Objednateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného. Za vyšší moc se pro tento účel považuje znemožnění konání prezenční a online výuky z důvodů nezávislých na vůli společnosti, zejména v důsledku vládních nařízení zamezujících nebo omezujících možnost konání kurzu, nepříznivé epidemiologické situace, válečného stavu, embarga, živelní či přírodní pohromy.

5. Cena výuky, platební podmínky

5.1.

Cena za příslušný kurz je specifikována v ceníku Dodavatele zveřejněném na webových stránkách Dodavatele v sekci Kurzy. Cena za kurz je vždy uvedená včetně zákonné sazby DPH.

5.2.

Před zahájením kurzu je Objednatel povinen zaplatit Dodavateli celou částku kurzovného dle aktuálního ceníku. Po dohodě s Dodavatelem je cenu možné rozdělit do splátek. V takovém případě má Dodavatel nárok na zvýšení ceny o 5 %. 

5.3.

Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou on-line, převodem na účet, benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů.

  1. Platební kartou online – Platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na webových stránkách Dodavatele. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu. Při platbě kartou on-line nemá Dodavatel žádný přístup k bankovním údajům Objednatele.
  2. Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude Objednateli vystavena zálohová faktura – daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je Objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
  3. Platba benefitními poukázkami – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na webových stránkách Dodavatele. V případě platby prostřednictvím těchto poukazů nelze uplatnit žádnou z nabízených slev.
  4. Platba prostřednictvím benefitních systémů – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na webových stránkách Dodavatele. Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. V případě platby prostřednictvím těchto systémů není možné uplatnit žádnou z nabízených slev.

6. Reklamace, mimosoudní vyřizování stížností

6.1.

V případě nespokojenosti Objednatele s výukou, je Objednatel oprávněn výuku u Dodavatele reklamovat prostřednictvím e-mailové adresy info@beeit.cz. Dodavatel potvrdí do 10 dnů od doručení reklamace.

6.2.

Dodavatel přezkoumá uvedené reklamační důvody a pokusí se ve shodě s Objednatelem zejména nalézt náhradní řešení, např. volba jiného kurzu, volba jiného semestru, vrácení adekvátní částky kurzovného (po odečtení již proběhlých kurzů), atd.

6.3.

Dodavatel se zavazuje o reklamaci rozhodnout do 15 pracovních dnů od jejího doručení. Do této lhůty se však nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady dle druhu kurzu a reklamačních důvodů. Platí však, že reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace Dodavateli.

6.4.

Překážky vzniklé na straně Objednatele nejsou reklamačním důvodem, zejména změna časových možností Objednatele, změna podmínek na straně Objednatele, za nichž se přihlásil do kurzu, aj.

6.5.

V případě aktuálních zdravotních problémů Objednatele delších než 4 týdnů, mu vzniká nárok na přerušení výuky a převedení adekvátního množství výuky do období, v němž zdravotní problémy pominou, bude-li to objektivně možné. Zdravotní důvody je nutno prokázat lékařskou zprávou, zejména pracovní neschopenkou, a toto doložit Dodavateli co nejdříve, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od přerušení kurzu, jinak na tyto důvody nebude brán zřetel.

6.6.

V případě, že dojde mezi Dodavatelem a Objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Objednatel je jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz).

7. Odstoupení od smlouvy

7.1.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, a to i bez udání důvodu. V případě odstoupení od Smlouvy má Objednatel nárok na vrácení:

  1. 65 % ceny kurzu v případě odstoupení od smlouvy nejméně 30 dní před zahájením kurzu
  2. 50 % ceny kurzu v případě odstoupení od smlouvy nejméně 15 dní před zahájením kurzu
  3. 10 % ceny kurzu v případě odstoupení od smlouvy méně než 15 dní před zahájením kurzu
7.2.

Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného v případě odstoupení od Smlouvy na již zahájený kurz.

7.3.

Objednatel, který je ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozici spotřebitele, má právo odstoupit od smlouvy o poskytování IT kurzů do 14 dnů bez udání důvodu. Tato lhůta počíná běžet den následující po uzavření smlouvy. V takovém případě Dodavatel Objednateli vrátí veškeré přijaté platby do 14 dnů od doručení řádného odstoupení, a to stejným způsobem, jako platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7.4.

V případě, že k plnění předmětu smlouvy došlo již v prvních 14 dnech od uzavření smlouvy, a stalo se tak na základě objednávky, je Objednatel povinen uhradit poměrnou část ceny kurzu, odpovídající proběhlé výuce.

7.5.

Odstoupení od smlouvy musí Objednatel Dodavateli zaslat na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o poskytování IT kurzů, vždy v písemné formě, případně e-mailem. Dodavatel se zavazuje potvrdit přijetí odstoupení od smlouvy do 3 pracovních dnů.

7.6.

Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy s Objednatelem, jenž opakovaně, tedy i po písemném či ústním napomenutí porušuje základní zásady občanského soužití např. slovními či písemnými útoky na lektora či další účastníky kurzu, publikování pro výuku nevhodného obsahu apod. V případě odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu nemá Objednatel nárok na vrácení kurzovného či jakoukoliv jinou kompenzaci. Dodavatel je též oprávněn odstoupit od Smlouvy s Objednatelem, který je v jakémkoliv prodlení s platbou kurzovného.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.

Objednavatel bere na vědomí, že Dodavatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování výuky v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (Předpisy o ochraně osobních údajů). Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Objednatele Společností jsou uvedeny zde.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.

Stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.

9.2.

Dodavatel je oprávněn jednostranně navrhovat změny těchto VOP, zejména, nikoliv však výlučně v návaznosti na změny právních předpisů. Dodavatel informuje Objednatele o navrhované změně těchto VOP nejméně 1 měsíc předem prostřednictvím svých internetových stránek, popř. e-mailem, a to včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Pokud Objednatel písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději den přede dnem navrhovaným zněním účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal s účinností ode dne navrženého Dodavatelem. Pokud Objednatel písemně odmítne návrh na změnu VOP, zůstává původní znění VOP v platnosti. Dodavatel má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

9.3.

Tyto všeobecné obchodní podmínky zavazují v celém svém rozsahu Objednatele také v případě, kdy jsou služby poskytovány či vykonávány třetí osobou.